Homepage » Quản trị cuộc đời

Category "Quản trị cuộc đời"

Quản trị cuộc đời

Xác định tính cách theo DISC

D.I.S.C là công cụ trắc nghiệm Tính cách – Hành vi. Qua phân tích, kết quả cho thấy người kiểm tra sẽ thuộc vào nhóm tính cách nào. Lý thuyết D.I.S.C đã bắt đầu phát triển từ năm 1928, khi tiến sĩ William Moulton Marson mô...

Continue Reading