Homepage » Quản trị cuộc đời » Chia sẻ (page 4)

Category "Chia sẻ"

Chia sẻ

Nhanh hơn nữa tôi ơi!

Muốn chạy thật nhanh phải hội đủ 3 yếu tố của sức khỏe: Thể chất, Tinh thần và Xã hội. 1. Thể chất: ăn uống đều độ và tập luyện thể dục thể thao. 2. Tinh thần: phải có mục tiêu, niềm tin, động lực...

Continue Reading