Homepage » Quản trị cuộc đời » Làm chủ (page 6)

Category "Làm chủ"

Làm chủ

[MBTI] INTP – Nhà tư duy

Những người thuộc tính cách INTP có 2 lối sống chủ đạo là: -  Tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic. -  Trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi thứ thông qua trực giác...

Continue Reading

[MBTI] ISFP – Người nghệ sĩ

Những người thuộc tính cách ISFP - Người nghệ sĩ có 2 lối sống chủ đạo là: -  Cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn đề như thế nào, hoặc cách chúng hòa hợp với hệ thống...

Continue Reading

[MBTI] ISTP – Thợ cơ khí

Những người thuộc tính cách ISTP - Thợ cơ khí có 2 lối sống chủ đạo: -  Tư duy hướng nội, họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic. -  Giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận thế giới một cách rõ...

Continue Reading