Homepage » Tag Archives: mbti

Posts Tagged: "mbti"

[MBTI] ENFJ – Người cho đi

Những người thuộc tính cách ENFJ có 2 lối sống chủ đạo là: -  Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thống giá trị cá...

Continue Reading

[MBTI] INTP – Nhà tư duy

Những người thuộc tính cách INTP có 2 lối sống chủ đạo là: -  Tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic. -  Trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi thứ thông qua trực giác...

Continue Reading