Tập huấn "Yêu Thương Con Đúng Cách - Dễ hay Khó?"

Chương trình kết nối cha mẹ và nhà trường để cùng nhau nuôi dạy trẻ tốt hơn

Xác định tính cách theo DISC

D.I.S.C là công cụ trắc nghiệm Tính cách – Hành vi. Qua phân tích, kết quả cho thấy người kiểm tra sẽ thuộc vào nhóm tính cách nào. Lý thuyết D.I.S.C đã bắt đầu phát triển từ năm 1928, khi tiến … Read More

[MBTI] ENTJ – Nhà điều hành

Những người thuộc tính cách ENTJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic.  –  Trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận … Read More

[MBTI] ENFJ – Người cho đi

Những người thuộc tính cách ENFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với … Read More

[MBTI] ESFJ – Người chăm sóc

Những người thuộc tính cách ESFJ có 2 lối sống chủ đạo là: – Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới qua cảm xúc của mình và những điều đó được thế giới quan của họ … Read More

[MBTI] ESTJ – Người giám hộ

Những người thuộc tính cách ESTJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic. –  Giác quan hướng nội, họ cảm nhận thế giới bằng … Read More

tnh-cch