Quy luật gieo hạt – 4 bước thịnh vượng tài chính từ thầy Michael Roach

Nhiều người nghĩ rằng công thức để đạt được THỊNH VƯỢNG TÀI CHÍNH rất cao siêu, phức tạp nhưng Tiến sỹ Phật học Micheal Roach đã chia sẻ công thức 4 bước gieo hạt tài chính đơn giản và dễ thực hiện cho tất cả mọi người. Hầu như trong bất kỳ công thức quản lý tài chính...