Tích lũy kinh nghiệm từ việc triển khai dự án

Nếu chỉ được dùng một câu mô tả cho toàn bộ các dự án trong năm tôi có ‘dính chàm’ thì đó chỉ có thể là “Dự án của những công ty nước ngoài”. Năm 2014 tôi được nhận rất nhiều các dự án của các công ty nước ngoài: 7 trong 9 công ty phụ trách...