Download câu hỏi kiểm tra tính cách theo MBTI

MBTI là một trong những công cụ giúp bạn định hướng công việc phù hợp với bản thân. Bài kiểm tra phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được phát triển gần 70 năm trước đây bởi Katharine Cook Briggs và con gái của bà – Isabel Briggs Myers. Cùng với sự...

[MBTI] ENTJ – Nhà điều hành

Những người thuộc tính cách ENTJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic.  –  Trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận thức vấn đề bằng trực giác. Cụ thể: ENTJ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Thế giới...

[MBTI] ENFJ – Người cho đi

Những người thuộc tính cách ENFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ. –  Trực giác hướng nội, họ suy nghĩ về mọi...

[MBTI] ESFJ – Người chăm sóc

Những người thuộc tính cách ESFJ có 2 lối sống chủ đạo là: – Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới qua cảm xúc của mình và những điều đó được thế giới quan của họ phản ánh như thế nào. –  Giác quan hướng nội, nghĩa là họ cảm nhận mọi việc qua...

[MBTI] ENTP – Người nhìn xa trông rộng

Những người thuộc tính cách  ENTP có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình. –  Tư duy hướng nội, họ giải quyết những vấn đề theo lí trí và logic. Cụ thể: Với trực giác hướng ngoại chiếm ưu thế, sở...