Duy trì sự sáng tạo

Sự sáng tạo được định nghĩa là một ý tưởng mới, phù hợp với thời đại và không gian sinh ra nó, và ý tưởng đó mang lại giá trị. Sự sáng tạo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ có những người làm nghệ thuật mới phải thường xuyên sáng tạo...