Kỹ năng làm việc hàng đầu trong thế kỷ 21

Một cuộc khảo sát 260 chủ doanh nghiệp tại Mỹ, kỹ năng làm việc nhóm được xếp hạng hàng đầu khi tuyển chọn ứng viên: Khả năng làm việc trong một tập thể/nhóm Khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (hai yếu tố này liên quan mật thiết với nhau) Kỹ năng giao tiếp...