Xác định tính cách theo DISC

D.I.S.C là công cụ trắc nghiệm Tính cách – Hành vi. Qua phân tích, kết quả cho thấy người kiểm tra sẽ thuộc vào nhóm tính cách nào. Lý thuyết D.I.S.C đã bắt đầu phát triển từ năm 1928, khi tiến sĩ William Moulton Marson mô tả về lý thuyết này trong cuốn “Emotion of...

Kiểm tra khuynh hướng tính cách theo MBTI

Trên forum công ty tôi có bài viết giới thiệu về hệ thống trắc nghiệm kiểm tra khuynh hướng tính cách theo MBTI. Mặc dù trước đây tôi đã kiểm tra 2 lần nhưng cũng muốn tham gia lần nữa xem kết quả có thay đổi gì không? Dưới đây là toàn bộ kết quả đánh giá bài kiểm tra...

Download câu hỏi kiểm tra tính cách theo MBTI

MBTI là một trong những công cụ giúp bạn định hướng công việc phù hợp với bản thân. Bài kiểm tra phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được phát triển gần 70 năm trước đây bởi Katharine Cook Briggs và con gái của bà – Isabel Briggs Myers. Cùng với sự...

[MBTI] ENTJ – Nhà điều hành

Những người thuộc tính cách ENTJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic.  –  Trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận thức vấn đề bằng trực giác. Cụ thể: ENTJ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Thế giới...